ADS
Wspólne przedsięwzięcie
Instytutu Studiów Społecznych UW
i Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

[ Powrót do strony głównej ] [ Powrót do listy dostępnych zbiorów danych ] [ Wyszukiwanie ] [ Pobieranie zbioru danych ]

Wrocławska Diagnoza Społeczna 2017

IDP0098
Opisowy tytuł zbioru danychWrocławska Diagnoza Społeczna 2017
Pełna nazwa instytucji przekazującej daneInstytut Socjologii UWr
Osoba prowadząca badaniedr Jacek Pluta
Osoba/osoby kontaktowe
Język zbioru danychPL
Język dokumentacjiPL
Flagi

Cel w jakim badanie zostało przeprowadzone

Wrocławska Diagnoza Społeczna 2017 (WDS) to trzecie (wcześniejsze WDS 2010, WDS 2014\) kompleksowe badanie wrocławian, obejmujące m.in. kwestie: dobrostanu gospodarstw domowych, jakości życia w osiedlach, jakości usług publicznych, miejskiego systemu konsumpcji, sąsiedztwa, organizacji czasu wolnego, rynku pracy, polityk miejskich i stosunku do obcych. WDS 2017 jest ilościowym badaniem wieloproblemowym typu „omnibus”.

Poruszana problematyka badawcza

Wrocławska Diagnoza Społeczna 2017 (WDS) to trzecie (wcześniejsze WDS 2010, WDS 2014\) kompleksowe badanie wrocławian, obejmujące m.in. kwestie: dobrostanu gospodarstw domowych, jakości życia w osiedlach, jakości usług publicznych, miejskiego systemu konsumpcji, sąsiedztwa, organizacji czasu wolnego, rynku pracy, polityk miejskich i stosunku do obcych. WDS 2017 jest ilościowym badaniem wieloproblemowym typu „omnibus”.

Jednostka badania

Pojedynczy mieszkaniec Wrocławia

Dobór próby

Typ zastosowanej w badaniu próby

Badania przeprowadzono metodą Random Route na próbie 2001 mieszkańców Wrocławia w wieku 15-80 lat przy kontroli płci i wieku oraz przestrzeni miasta podzielonej na rejony

Obszar geograficzny, na którym zrealizowano badanie


Dolna granica wieku osób badanych
Górna granica wieku osób badanychbrak

Metoda zbierania danych

brak informacji

Liczebność próby założonej i zrealizowanej

liczebność próby założonej
liczebność próby zrealizowanej

Zastępowanie respondentów

brak informacji

Waga poststratyfikacyjna

brak informacji

Pełny opis sposobu doboru próby

brak informacji

Faza terenowa realizacji badania

Daty, w jakich badanie zostało przeprowadzone

Rozpoczęcie badania25-9-2017
Zakończenie badania30-10-2017

Kontrola zrealizowanych wywiadów pod względem poprawności ich realizacji przez koordynatora


Pozostałe informacje na temat badania

Wzór cytowania danych przekazywanych do archiwum

Pluta J. i in., Wrocławska diagnoza społeczna 2017. Wrocław, 2017

Dystrybucja danych

Ograniczenia dystrybucji zbioru

Brak ograniczeń

[ Powrót do strony głównej ] [ Powrót do listy dostępnych zbiorów danych ] [ Wyszukiwanie ] [ Pobieranie zbioru danych ]