ADS
Wspólne przedsięwzięcie
Instytutu Studiów Społecznych UW
i Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

[ Powrót do strony głównej ] [ Powrót do listy dostępnych zbiorów danych ] [ Wyszukiwanie ] [ Pobieranie zbioru danych ]

Struktura społeczna mieszkańców Łodzi 1965

IDP0016
Opisowy tytuł zbioru danychStruktura społeczna mieszkańców Łodzi 1965
Pełna nazwa instytucji przekazującej daneZespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Osoba prowadząca badanieWłodzimierz Wesołowski, Kazimierz M. Słomczyński, Krystyna Janicka i in.
Osoba/osoby kontaktoweArtur Kościański
Język zbioru danychPL
Język dokumentacjiPL
FlagiLOG.P FIL.P UDC.P STD.P CDB.P FRE.P DSC.P

Cel w jakim badanie zostało przeprowadzone

Przyjęte wielowymiarowe ujęcie struktury społecznej stawiało następujący problem; w jakim stopniu położenie jednostki w jednym wymiarze jest związane -- skorelowane -- z położeniem jednostki w innym czy innych wymiarach. Słaby związek między głównymi zmiennymi stratyfikacyjnymi jest oznaką dekompozycji cech położenia społecznego lub rozbieżności czynników statusu. Przewidując stosowanie przez państwo -- w jego długofalowych programach -- różnorodnej polityki dystrybucji dóbr i wartości powszechnie pożądanych, zajęliśmy się pytaniem, czy jednym z możliwych sposobów redukowania nierówności społecznych nie powinno stać się świadome sterowanie procesami dekompozycji cech położenia społecznego (Wesołowski, 1966; Słomczyński i Wesołowski, 1975). Inspiracją dla nas były rozważania prowadzone w socjologii amerykańskiej, gdzie studiowano negatywne skutki rozbieżności czynników statusu zarówno dla jednostki jak i dla systemu społeczno-politycznego.


Poruszana problematyka badawcza

Do najważniejszych pytań badawczych należą:

1. Zawód i inne charakterystyki sytuacji pracowniczej, takie jak wielkość zakładu pracy, gałąź gospodarki, rodzaj stanowiska -- w okresie badań i wprzeszłości.

2. Sytuacja ekonomiczna, uwzględniająca zarobki z pracy, dochody rodzinyt, a także szeroko pojęte warunki mieszkaniowe oraz posiadanie dóbr trwałego użytku.

3. Partycypacja w dobrach kultury, wyrażająca się czytelnictwem książek i czasopism, oglądaniem telewizji, a także sposobami spędzania wolnego czasu.

4. Ruchliwość społeczno-zawodowa -- zarówno w przekroju międzypokoleniowym, jak i wewnątrzpokoleniowym -- pojmowana również jako poczucie awansu bądź degradacji.

5. Dobór współmałżeński i dobór towarzyski ze względu na główne cechy położenia społecznego, takie jak pozycja społeczno-zawodowa czy wykształcenie.

6. Subiektywna ocena pozycji społecznej, a także ocena swojego położenia materialnego i jego zmian w czasie.

7. Poglądy i opinie o strukturze społecznej i konfliktach, które są związane z różnego rodzaju podziałami i barierami społecznymi; prestiż zawodów.


Jednostka badania

pracujący mężczyźni w wieku 21-65 lat

Dobór próby

Typ zastosowanej w badaniu próby

warstwowa, wielostopniowa

Obszar geograficzny, na którym zrealizowano badanie

Łódź
Dolna granica wieku osób badanych21
Górna granica wieku osób badanych66

Metoda zbierania danych

wywiad typu "face-to-face"

Liczebność próby założonej i zrealizowanej

liczebność próby założonej1000
liczebność próby zrealizowanej1000

Zastępowanie respondentów

dozwolone
patrz dokumentacja

Waga poststratyfikacyjna

zbiór nie zawiera wagi poststratyfikacyjnej

Ograniczenia reprezentatywności próby zrealizowanej, wynikające zarówno ze sposobu doboru próby/repondenta, jak i powstałe wskutek terenowej realizacji badania

brak

Pełny opis sposobu doboru próby

Dołączona do badania dokumentacja zawiera pełny opis sposobu doboru próby

Faza terenowa realizacji badania

Daty, w jakich badanie zostało przeprowadzone

Rozpoczęcie badania--1965
Zakończenie badania--1965

Kontrola zrealizowanych wywiadów pod względem poprawności ich realizacji przez koordynatora


Pozostałe informacje na temat badania

Wzór cytowania danych przekazywanych do archiwum

Wesołowski, W., Słomczynski, K. M. i Janicka, K. (1965, 2004). Struktura społeczna mieszkanców Łodzi 1965: komputerowy zbiór danych, Zespół Porównawczych Analiz Nierównosci Społecznych, IFiS PAN

Ogólnodostępne publikacje odwołujące się do danych przekazywanych do archiwum

Załącznik 1 w: Słomczyński, K.M., Janicka, K., Wesołowski, W., 1994. "Badania Struktury Społecznej Łodzi: Doświadczenia i perspektywy", Warszawa: IFiS PAN zawiera spis opracowań badań Łódzkich.


Dystrybucja danych

Ograniczenia dystrybucji zbioru

Dane ogólnodostępne

[ Powrót do strony głównej ] [ Powrót do listy dostępnych zbiorów danych ] [ Wyszukiwanie ] [ Pobieranie zbioru danych ]