ADS
Wspólne przedsięwzięcie
Instytutu Studiów Społecznych UW
i Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

[ Powrót do strony głównej ] [ Powrót do listy dostępnych zbiorów danych ] [ Wyszukiwanie ] [ Pobieranie zbioru danych ]

Przemiany struktury społecznej mieszkańców Łodzi 1994

IDP0019
Opisowy tytuł zbioru danychPrzemiany struktury społecznej mieszkańców Łodzi 1994
Pełna nazwa instytucji przekazującej daneZespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych IFiS PAN
Osoba prowadząca badaniedr hab. Krystyna Janicka
Osoba/osoby kontaktowedr hab. Krystyna Janicka
Język zbioru danychPL
Język dokumentacjiPL
FlagiLOG.P FIL.P UDC.P STD.P CDB.P FRE.P DSC.P

Cel w jakim badanie zostało przeprowadzone

Niniejsze badanie empiryczne ma szczególny status teoretyczno-metodologiczny. Jest ono szóstym z kolei projektem jaki od 1965 roku zrealizowano w cyklu badań kwestionariuszowych nad zróżnicowaniem społeczno-zawodowym społeczności Łodzi. Poświęcona jednemu miastu seria badawcza, na którą -- na przestrzeni 30 lat -- złożyło się sześć projektów skonstruowanych według podobnych założeń teoretycznych i realizowanych w oparciu o te same reguły warsztatowe, ma charakter wyjątkowy i jest zjawiskiem unikalnym nie tylko w polskiej socjologii.


Poruszana problematyka badawcza

Wśród problemów, które obecnie szczególnie nas interesują jest pytanie o rolę pozycji społeczno-zawodowej, zarówno dziedziczonej jak i osiąganej w utrwalaniu tradycyjnego, ewentualnie kreowaniu nowego kształtu strukturalizacji społecznej. Kierunek procesów zachodzących w sferze ekonomii i w obrębie rynku pracy sugeruje, że strukturalizacja własnościowa i różnicowanie się statusów zatrudnienia może w większym stopniu niż pozycja społeczno-zawodowa wywierać wpływ na dystrybucję określonych dóbr i przez to -- w istotny sposób -- określać kształt struktury społecznej. Weryfikacja tej tezy stanowi jedną z osi analiz prezentowanych w tym opracowaniu. Zwłaszcza procesy reprywatyzacyjne i wprowadzenie zasad gospodarki rynkowej rodzą nowe problemy teoretyczne i praktyczne. Najważniejszy z nich dotyczy kwestii trwałości zróżnicowań narastających wokół wymiaru własności. Hipoteza, jaka wiąże się z tym zjawiskiem zakłada, że rodzaj własności przedsiębiorstwa oraz charakter zatrudnienia -- łącznie, lub osobno -- wyznaczają istotne elementy sytuacji życiowej różnych grup ludności. A zatem nasuwa się pytanie: co bardziej wpływa na kształt zróżnicowania społecznego, pozycja społeczno-zawodowa czy sytuacja pracownicza, a więc powiązana z formą własności i rodzajem zatrudnienia -- pozycja na rynku pracy.


Jednostka badania

Indywidualny wywiad kwestionariuszowy realizowany w~miejscu zamieszkania respondenta. Respondenci stanowią próbę stałych mieszkańców Łodzi, aktywnych zawodowo w~wieku 21--65 lat.


Dobór próby

Typ zastosowanej w badaniu próby

patrz dokumentacja


Obszar geograficzny, na którym zrealizowano badanie

miasto Łódź


Dolna granica wieku osób badanych21
Górna granica wieku osób badanych65

Metoda zbierania danych

wywiad typu "face-to-face"

Liczebność próby założonej i zrealizowanej

liczebność próby założonej1500
liczebność próby zrealizowanej1500

Zastępowanie respondentów

dozwolone

patrz dokumentacja


Waga poststratyfikacyjna

zbiór nie zawiera wagi poststratyfikacyjnej

Ograniczenia reprezentatywności próby zrealizowanej, wynikające zarówno ze sposobu doboru próby/repondenta, jak i powstałe wskutek terenowej realizacji badania

patrz dokumentacja


Pełny opis sposobu doboru próby

Dołączona do badania dokumentacja zawiera pełny opis sposobu doboru próby

Faza terenowa realizacji badania

Daty, w jakich badanie zostało przeprowadzone

Rozpoczęcie badania--1994
Zakończenie badania--1994

Kontrola zrealizowanych wywiadów pod względem poprawności ich realizacji przez koordynatora

Wywiady były kontrolowane przez koordynatora w około %

Pozostałe informacje na temat badania

Wzór cytowania danych przekazywanych do archiwum

Janicka, K., Słomczyński, K., M., Zaborowski, W. i Mach, B., W., (1994, 2004) "Życie i praca mieszkańców Łodzi 1994: komputerowy zbiór danych}, Zespół Porównawczych Nierówności Społecznych, IFiS PAN


Ogólnodostępne publikacje odwołujące się do danych przekazywanych do archiwum

Kazimierz M. Słomczyński i Krystyna Janicka (1997), Zróżnicowanie społeczne mieszkańców Łodzi w latach 1965-1994: stabilność hierarchii grup społeczno-zawodowych, Przegląd Socjologiczny 46: 61—87

Krystyna Janicka (2000), Przemiany struktury społecznej w dobie transformacji: perspektywa globalna i lokalna. W: W. Warzywoda-Kruszyńska i J. Grotowska-Leder, Ryzyko transformacji systemowej (na przykładzie Łodzi), Łódź, s. 39-65

Krystyna Janicka (2000), Deprywacja potrzeb -- nowy wymiar zróżnicowania społecznego? W: W. Warzywoda-Kruszyńska i J. Grotowska-Leder, Ryzyko transformacji systemowej (na przykładzie Łodzi), Łódź, s.~199-222

Krystyna Janicka (2002), Deprivation of Basic Needs and Social Inequality, International Journal of Sociology} 32 (3): 7-23


Dystrybucja danych

Ograniczenia dystrybucji zbioru

Dane ogólnodostępne

[ Powrót do strony głównej ] [ Powrót do listy dostępnych zbiorów danych ] [ Wyszukiwanie ] [ Pobieranie zbioru danych ]