ADS
Wspólne przedsięwzięcie
Instytutu Studiów Społecznych UW
i Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

[ Powrót do strony głównej ] [ Powrót do listy dostępnych zbiorów danych ] [ Wyszukiwanie ] [ Pobieranie zbioru danych ]

Badania Struktury społecznej mieszkańców Łodzi - Łodź 1980

IDP0024
Opisowy tytuł zbioru danychBadania Struktury społecznej mieszkańców Łodzi - Łodź 1980
Pełna nazwa instytucji przekazującej daneZespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, we współpracy z Zakładem Metodologii Badań IFiS PAN
Osoba prowadząca badanieKazimierz M. Słomczyński, Krystyna Janicka
Osoba/osoby kontaktowezpans@ifispan.waw.pl
Język zbioru danychPL
Język dokumentacjiPL
FlagiLOG.P FIL.P UDC.P STD.P CDB.P FRE.P DSC.P

Cel w jakim badanie zostało przeprowadzone

Niniejsze badanie jest czwartym z kolei projektem przeprowadzonym w ramach cyklu badań kwestionariuszowych nad strukturą społeczną mieszkańców Łodzi. Podjęta w nim problematyka, podobnie jak w poprzednich badaniach (z lat 1965, 1967 i 1976), związana jest przede wszystkim z analizą różnych wymiarów obiektywnego zróżnicowania społeczno-zawodowego mieszkańców Łodzi i jego subiektywnych korelatów.

Pod względem przyjętych podstawowych założeń teoretycznych jak i metodologicznych, opisywany projekt stanowi kontynuację i uzupełnienie poprzednich edycji „badań łódzkich”. Znalazło to wyraz nie tylko w treści pytań kwestionariusza, ale i w konkretnych sformułowaniach tych pytań. Mając na względzie zapewnienie porównywalności zebranego materiału, niektóre pytania pozostawiono bez żadnych zmian. W kwestionariuszu znalazły się ponadto dodatkowe, nowe pytania, które pozwoliły na uszczegółowienie dotychczas zbieranych informacji lub uzyskanie odpowiedzi dotyczących percepcji zmian społecznych, jakie nastąpiły w ciągu kilku lat poprzedzających badanie.


Poruszana problematyka badawcza

Podstawowe problemy badawcze podejmowane w kolejnych badaniach mieszkańców Łodzi wiązały się z zainteresowaniem autorów projektu problematyką makrostruktury społecznej, a w szczególności zagadnieniem destrukturalizacji tradycyjnych i restrukturalizacji nowych układów uwarstwienia. Przyjęta w badaniach wielowymiarowa koncepcja struktury społecznej wiązała się ponadto z pytaniem o związek między głównymi elementami położenia społecznego (rozbieżności czynników statusu). Celem badań było m.in. ustalenie, z jakimi tendencjami mamy tu do czynienia i jakie są ich konsekwencje, jeżeli idzie o stosunek jednostek do panującego porządku społecznego. Wśród szczegółowych zagadnień poruszanych w niniejszych badaniach (jak również w poprzednich edycjach „badań łódzkich”) znalazły się ponadto:

1. Analiza nierówności między grupami społeczno-zawodowymi: w szczególności pod względem zróżnicowań dochodów, standardu materialnego i uczestnictwa w kulturze;

2. Wpływ wykształcenia i pochodzenia społecznego na społeczno-ekonomiczne położenie badanych jednostek i ich rodzin;

3. Charakterystyka zmian natężenia i barier międzygeneracyjnej ruchliwości społecznej;

4. Analiza różnorodnych relacji łączących wyróżnione w badaniu segmenty struktury społecznej: zarówno w sferze rzeczywistych zachowań (dobór małżeństw, kontakty towarzyskie), jak i percepcji wzajemnych związków między przedstawicielami różnych warstw społecznych;

5. Charakterystyka społecznej percepcji podziałów społecznych, w tym zwłaszcza przekonań na temat źródeł konfliktów oraz dokonywanych przez respondentów ocen własnej pozycji społecznej, kondycji materialnej rodziny i perspektyw własnych dzieci.


Jednostka badania

respondent

Dobór próby

Typ zastosowanej w badaniu próby

Losowa reprezentatywna dla żonatych mężczyz w wieku 21-65 miasta Łodzi.

Operatem zastosowanym do doboru próby był spis mieszkańców miasta. Przy losowaniu zastosowano proporcjonalny dobór warstwowy według pięciu dzielnic miasta. Spośród wszystkich mieszkańców danej dzielnicy wylosowano określoną liczbę osób. Wylosowane osoby, które spełniały kryteria doboru (pracujący, żonaci mężczyźni w wieku 21-65 lat) włączano do badanej próby. W przypadku, gdy osoba wylosowana nie spełniała kryteriów doboru, do próby wybierano osobę zamieszkałą pod tym samym adresem i spełniającą kryteria doboru, i zarazem najbliżej związaną z wylosowaną osobą (współmałżonka lub osobę najbliżej spokrewnioną).


Obszar geograficzny, na którym zrealizowano badanie

Miasto - Łodź
Dolna granica wieku osób badanych21
Górna granica wieku osób badanych65

Metoda zbierania danych

wywiad typu "face-to-face"

Liczebność próby założonej i zrealizowanej

liczebność próby założonej1000
liczebność próby zrealizowanej975

Zastępowanie respondentów

dozwolone
próba rezerwowa

Waga poststratyfikacyjna

zbiór nie zawiera wagi poststratyfikacyjnej

Pełny opis sposobu doboru próby

Brak pełnego opisu sposobu doboru próby

Faza terenowa realizacji badania

Daty, w jakich badanie zostało przeprowadzone

Rozpoczęcie badania6-10-1980
Zakończenie badania30-12-1980

Obligacje ankietera przy ponownych próbach kontaktu z wylosowanym respondentem / gospodarstwem domowym

Ponawianie kontaktu w różnych dniach tygodnia

Minimalna liczba prób kontaktu

3

Kontrola zrealizowanych wywiadów pod względem poprawności ich realizacji przez koordynatora

Wywiady były kontrolowane przez koordynatora w około 5 %

Pozostałe informacje na temat badania

Wzór cytowania danych przekazywanych do archiwum

K. M. Słomczyński i Janicka, K. (1980, 2005). Struktura społeczna mieszkańców Łodzi 1980: komputerowy zbiór danych, Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, IFiS PAN.


Ogólnodostępne publikacje odwołujące się do danych przekazywanych do archiwum

K. M. Słomczyński i Janicka, K. (1980, 2005). Dokumentacja badania „Struktura społeczna mieszkańców Łodzi 1980”, Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, IFiS PAN.


Dystrybucja danych

Ograniczenia dystrybucji zbioru

Dane ogólnodostępne

[ Powrót do strony głównej ] [ Powrót do listy dostępnych zbiorów danych ] [ Wyszukiwanie ] [ Pobieranie zbioru danych ]