ADS
Wspólne przedsięwzięcie
Instytutu Studiów Społecznych UW
i Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

[ Powrót do strony głównej ] [ Powrót do listy dostępnych zbiorów danych ] [ Wyszukiwanie ] [ Pobieranie zbioru danych ]

Polish National Election Study (PGSW) 2005

IDP0034
Opisowy tytuł zbioru danychPolish National Election Study (PGSW) 2005
Pełna nazwa instytucji przekazującej daneInstitute of Political Studies Polish Academy of Sciences (ISP PAN)
Osoba prowadząca badanieRadosław Markowski
Osoba/osoby kontaktowePaweł Grzelak
Język zbioru danychEN
Język dokumentacjiP/E
Flagi

Cel w jakim badanie zostało przeprowadzone

Polskie Generalne Studium Wyborcze (Polish National Election Study) has a research formula in the field of politics sociology and political sciences. In most of democratic countries there is an institution called National Election Study. Following the decision of Scientific Research Committee (KBN), taken in 1997, Poland joined the group of these countries. Only then was Polish National Election Study (PGSW) set up and it joined international scientific circles. The research tool implemented by PGSW comprises among others of a comparative part; so called CSES module (Comparative Study of Electoral Systems) covering about 50 political systems of the countries of all continents.

Poruszana problematyka badawcza

1) analysis of the social and political awareness of Poles, rendered with an intensified public opinion poll conducted among a big number of participants (questionnaire research);

2) Polish parliamentary elites analysis - both their socio-demographic, as well as - mainly - their attitudes and political views

3) party manifesto research, and

4) so called, political ecology - research of regional political and electoral differences.


Jednostka badania

person

Dobór próby

Typ zastosowanej w badaniu próby

I FALA

Zamówienie dotyczyło realizacji próby o nietypowej dla CBOS wielkoœci minimum 2100 osób. Ponieważ typowa liczebnoœć zrealizowanej przez CBOS próby losowej wynosi ok. 1000 respondentów, a w trudniejszych badaniach spada nawet nieznacznie poniżej tego poziomu, konieczne było albo kosztowne zamówienie specjalnej próby losowej z systemu PESEL, co ze względu na dodatkowe koszty i długi czas realizacji zamówienia było niemożliwe, albo zużytkowanie dwóch standardowych prób losowych, będšcych w dyspozycji CBOS, i przyjęcie możliwej do merytorycznego zaakceptowania metody uzupełnienia tak uzyskanej próby docelowej. Bioršc pod uwagę wielkoœć i stopień trudnoœci ankiety, przyjęto założenie, że realizacja badania na skumulowanych dwóch standardowych próbach losowych zaowocuje wielkoœciš uzyskanej zbiorowoœci zbadanych osób w granicach od 1800 do 2000 respondentów. Ponieważ zamówiona wielkoœć próby traktowana była jako absolutne minimum, a w zamówieniu nie ustalono natomiast jej górnej granicy, skonstruowano schemat próby kwotowej o wielkoœci 400 osób, najmniejszej, jaka gwarantowała właœciwš strukturę społeczno-demograficznš w podziale na województwa.

Konstrukcja prób losowych

Dwie skumulowane próby losowe uzyskano ze zbiorów Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnoœci PESEL. Zastosowano następujšcy schemat warstwowania i losowania w warstwach, identyczny dla obu prób:

a) W każdym z 16 województw administracyjnego podziału Polski miejscowoœci podzielone zostały na trzy klasy: 1) miasto wojewódzkie, 2) pozostałe miasta na terenie województwa; 3) wieœ.

b) W województwach o dużej liczbie ludnoœci klasa „pozostałe miasta na terenie województwa” dodatkowo podzielona została w zależnoœci od wielkoœci miasta na 2-6 kategorii miast. W województwach mazowieckim i œlšskim, ze względu na ich wielkoœć i zróżnicowanie, wprowadzono również podział na dwie warstwy w klasie „wieœ”.

W efekcie uzyskano podział Polski na 65 warstw uwzględniajšcych podział administracyjny kraju oraz typ i wielkoœć miejscowoœci w danym województwie.

c) Założonš liczebnoœć dwóch prób podzielono na okreœlone wyżej warstwy, proporcjonalnie do liczby ludnoœci w warstwie.

d) Dobór prób przeprowadzano etapami. W pierwszym etapie wylosowano w CBOS miasta i gminy wiejskie w każdej z warstw. W następnym etapie, w PESEL, wybrano małe obszary wylosowanych uprzednio miast i gmin wiejskich (w przypadku miast małe obszary stanowiš jedna lub kilka sšsiednich ulic, zaœ w przypadku gmin wiejskich jest to obszar wsi lub w kilka sšsiednich przysiółków). Osoby do badania losowane były w PESEL z tak wyznaczonych obszarów.

Z jednej warstwy wybierane były minimum 2 obszary. Z każdego wybranego obszaru wylosowanych zostało do badania szeœć osób dorosłych, z różnych mieszkań i gospodarstw domowych. Ankieterzy mieli więc wylosowane wišzki respondentów o liczebnoœci 6 osób każda.

Konstrukcja próby kwotowej

Próbę kwotowš okreœlono na podstawie wyników ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego. Zagwarantowano identycznoœć struktury próby ze strukturš całej populacji Polski w wieku powyżej 18 lat ze względu na następujšce cechy:

a) Łšcznie: charakter miejscowoœci, płeć i wiek

b) Dodatkowym kryterium doboru do próby, niezależnym od powyższego podziału na kategorie demograficzne, było wykształcenie w następujšcym podziale:

- wyższe,

- œrednie (łšcznie z pomaturalnym i wyższym nieukończonym),

- zasadnicze zawodowe i podstawowe (łšcznie z niepełnym œrednim i niepełnym podstawowym).

Tak skonstruowana próba została podzielona na województwa proporcjonalnie do liczby ich ludnoœci w poszczególnych kategoriach miejscowoœci. Ostateczna wielkoœć próby wyniosła 402 osoby.

II FALA

Próbę do badania stanowiły karty realizacji tych respondentów, którzy w pierwszym badaniu (paŸdziernik 2005 r.) wyrazili zgodę na udział w kolejnym pomiarze. Zgodę na powtórny udział w badaniu wyraziły 1852 osoby. Założono, że z tej liczby osób, należy zrealizować 1200 wywiadów, co stanowiło 65% respondentów, którzy takš zgodę wyrazili. Dla każdego z 24 koordynatorów z terenu całego kraju wyznaczono okreœlonš liczbę wywiadów do zrealizowania, proporcjonalnie do liczby wywiadów zrealizowanych w pierwszym pomiarze.

Wymogiem było przeprowadzenie przynajmniej jednego wywiadu z każdego rejonu statystycznego wylosowanego w badaniu poprzednim. Dodatkowym zaleceniem, nie zawsze możliwym do wykonania, było wysłanie do respondentów innych ankieterów niż ci, którzy realizowali pierwsze badanie.

Ogółem, w drugim pomiarze, zrealizowano 1201 wywiadów.


Obszar geograficzny, na którym zrealizowano badanie

Poland
Dolna granica wieku osób badanych18
Górna granica wieku osób badanychbrak

Metoda zbierania danych

wywiad typu "face-to-face"

Liczebność próby założonej i zrealizowanej

liczebność próby założonej
liczebność próby zrealizowanej

Zastępowanie respondentów

niedozwolone

Waga poststratyfikacyjna

zbiór zawiera wagę poststratyfikacyjną

Czynniki brane pod uwagę przy konstrukcji wagi poststratyfikacyjnej

• zróżnicowanie wskaŸnika realizacji próby w klasach miejscowoœci

• ważenie do danych GUS dla wybranych zmiennych społeczno-demograficznych (płeć, wiek, wykształcenie, województwo)

Opis sposobu konstrukcji wagi

Zrealizowano równo 2000 wywiadów z respondentami wylosowanymi do prób PESEL oraz wszystkie 402 wywiady na próbie kwotowej.

Po realizacji badania zastosowano ważenie wyników, specjalnie do tego celu opracowanym programem, który uwzględnia:

• zróżnicowanie wskaŸnika realizacji próby w klasach miejscowoœci

• ważenie do danych GUS dla wybranych zmiennych społeczno-demograficznych (płeć, wiek, wykształcenie, województwo)

Dodatkowe, szczegółowe informacje zawiera dokumentacja dołšczona do badania.


Pełny opis sposobu doboru próby

Dołączona do badania dokumentacja zawiera pełny opis sposobu doboru próby

Faza terenowa realizacji badania

Daty, w jakich badanie zostało przeprowadzone

Rozpoczęcie badania27-9-2005
Zakończenie badania30-12-2005

Inny termin

Pierwszš falę badania zrealizowano w dniach 27.09.2005-08.10.2005. Drugš falę badania zrealizowano w dniach 12.12.2005-30.12.2005


Obligacje ankietera przy ponownych próbach kontaktu z wylosowanym respondentem / gospodarstwem domowym

Ponawianie kontaktu w różnych porach tego samego dnia
Ponawianie kontaktu w różnych dniach tygodnia

Kontrola zrealizowanych wywiadów pod względem poprawności ich realizacji przez koordynatora


Pozostałe informacje na temat badania

Wzór cytowania danych przekazywanych do archiwum


Dystrybucja danych

Ograniczenia dystrybucji zbioru

Brak ograniczeń

[ Powrót do strony głównej ] [ Powrót do listy dostępnych zbiorów danych ] [ Wyszukiwanie ] [ Pobieranie zbioru danych ]