ADS
Wspólne przedsięwzięcie
Instytutu Studiów Społecznych UW
i Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

[ Powrót do strony głównej ] [ Powrót do listy dostępnych zbiorów danych ] [ Wyszukiwanie ] [ Pobieranie zbioru danych ]

AKTUALNE PROBLEMY I WYDARZENIA (189). Luty 2006

IDP0036
Opisowy tytuł zbioru danychAKTUALNE PROBLEMY I WYDARZENIA (189). Luty 2006
Pełna nazwa instytucji przekazującej daneCentrum Badania Opinii Społecznej
Osoba prowadząca badanieCentrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) – autor zbiorowy
Osoba/osoby kontaktoweOśrodek Informacji CBOS
Język zbioru danychPL
Język dokumentacjiPL
FlagiLOG.P FIL.P REC.P UDC.A CDB.A FRE.A DSC.A

Cel w jakim badanie zostało przeprowadzone

Pomiar opinii o aktualnych problemach i wydarzeniach

Poruszana problematyka badawcza

Nastroje społeczne

Sytuacja na rynku pracy i zagrożenie bezrobociem

Preferencje partyjne

Stosunek do rządu i premiera

Ocena działalności instytucji publicznych, mediów

Zaufanie do polityków

Potrzeby prokreacyjne

Model rodziny

Polityka państwa wobec rodziny

Dyskryminacja w pracy kobiet w ciąży i matek małych dzieci

System demokratyczny

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Uczciwość i rzetelność zawodowa

Sporty zimowe, igrzyska olimpijskie w Turynie

Opinie o badaniach sondażowych

Prawa zwierząt, pomaganie dzikim i bezpańskim zwierzętom


Jednostka badania

respondent

Dobór próby

Typ zastosowanej w badaniu próby

Ogólnopolska warstwowa reprezentatywna próba mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat losowana z operatu PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności)

Sposób doboru próby

Badania przeglądowe realizowane są na ogólnopolskich próbach losowych mieszkańców kraju. Dolna granica wieku to 18 lat. Górnej granicy wieku brak.

– Warstwowanie populacji:

W każdym z 16 województw miejscowości zostały podzielone na trzy klasy:

1) miasto wojewódzkie,

2) pozostałe miasta na terenie województwa,

3) wieś

W województwach o dużej liczbie ludności klasa "pozostałe miasta na terenie województwa" dodatkowo podzielona została w zależności od wielkości miasta na 2 do 6 kategorii. W województwach mazowieckim i śląskim wprowadzono również podział na dwie warstwy w klasie "wieś".

W efekcie otrzymano podział populacji na 65 warstw uwzględniających podział administracyjny kraju oraz typ i wielkość miejscowości w każdym województwie.

- Operat losowania prób reprezentatywnych dla ludności Polski stanowią zbiory PESEL

- Losowanie w warstwach:

Założona liczebność próby zostaje podzielona na warstwy, proporcjonalnie do liczby ludności w warstwie. Losowanie próby odbywa się w kilku etapach. W pierwszym etapie losowane są w CBOS miasta i wsie. Następnie w PESEL losowane są małe obszary wylosowanych uprzednio miast i wsi oraz osoby zamieszkujące te obszary. W przypadku miast małe obszary stanowią jedną lub kilka ulic, a w przypadku wsi - teren całej wsi, ewentualnie kilka ulic lub sąsiednich przysiółków. Z jednej warstwy losuje się minimum dwa obszary. Z każdego wybranego obszaru losuje się sześć osób, z różnych mieszkań i gospodarstw domowych.


Obszar geograficzny, na którym zrealizowano badanie

Polska
Dolna granica wieku osób badanych18
Górna granica wieku osób badanychbrak

Metoda zbierania danych

wywiad typu "face-to-face"

Liczebność próby założonej i zrealizowanej

liczebność próby założonej1788
liczebność próby zrealizowanej1011

Zastępowanie respondentów

niedozwolone

Waga poststratyfikacyjna

zbiór zawiera wagę poststratyfikacyjną

Czynniki brane pod uwagę przy konstrukcji wagi poststratyfikacyjnej

• płeć

• grupa wiekowa

• wykształcenie

• grupa społeczno-zawodowa

Opis sposobu konstrukcji wagi

Po realizacji każdego badania stosuje się ważenie wyników do danych Głównego Urzędu Statystycznego. Waga uwzględnia zróżnicowanie wskaźnika realizacji próby w klasach miejscowości oraz zróżnicowanie wskaźnika realizacji próby w grupach dla wybranych zmiennych społeczno-demograficznych.


Pełny opis sposobu doboru próby

Dołączona do badania dokumentacja zawiera pełny opis sposobu doboru próby

Faza terenowa realizacji badania

Daty, w jakich badanie zostało przeprowadzone

Rozpoczęcie badania3-2-2006
Zakończenie badania6-2-2006

Obligacje ankietera przy ponownych próbach kontaktu z wylosowanym respondentem / gospodarstwem domowym

Brak obligacji ankietera

Minimalna liczba prób kontaktu

3

Kontrola zrealizowanych wywiadów pod względem poprawności ich realizacji przez koordynatora

Zgodnie z zaleceniem OFBOR kontrolowanych jest 5% do 10% zrealizowanych wywiadów. Nadzór prowadzi sekcja kontroli pracy ankieterów CBOS.

Koordynatorzy badania mają obowiązek przeprowadzenia kontroli pod względem spójności logicznej oraz poprawności wypełnienia kwestionariusza przez ankietera. Dodatkowo program do wprowadzania danych uwzględnia wszelkie merytoryczne oraz techniczne założenia badania i koryguje błędy ankieterów (np. niezastosowanie się do reguł filtra )


Pozostałe informacje na temat badania

Wzór cytowania danych przekazywanych do archiwum

Sondaż Centrum Badania Opinii Społecznej "Aktualne problemy i wydarzenia" (189), 3-6 lutego 2006 r., reprezentatywna próba losowa dorosłych mieszkańców Polski (N=1011). Standaryzacja zbioru danych i dokumentacji badania oraz udostępnianie:

Archiwum Danych Społecznych (ADS) http://www.ads.org.pl


Ogólnodostępne publikacje odwołujące się do danych przekazywanych do archiwum

http://www.cbos.pl/PL/Raporty/r2006.shtml

Dystrybucja danych

Ograniczenia dystrybucji zbioru

Brak ograniczeń

[ Powrót do strony głównej ] [ Powrót do listy dostępnych zbiorów danych ] [ Wyszukiwanie ] [ Pobieranie zbioru danych ]