ADS
Wspólne przedsięwzięcie
Instytutu Studiów Społecznych UW
i Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

[ Powrót do strony głównej ] [ Powrót do listy dostępnych zbiorów danych ] [ Wyszukiwanie ] [ Pobieranie zbioru danych ]

Struktura społeczna mieszkańców Łodzi 1976

IDP0047
Opisowy tytuł zbioru danychStruktura społeczna mieszkańców Łodzi 1976
Pełna nazwa instytucji przekazującej daneZespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, IFiS PAN
Osoba prowadząca badanieWłodzimierz Wesołowski, Kazimierz M. Słomczyński, Krystyna Janicka
Osoba/osoby kontaktoweZespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych
Język zbioru danychPL
Język dokumentacjiPL
FlagiLOG.P FIL.P UDC.P STD.P CDB.P FRE.P DSC.P

Cel w jakim badanie zostało przeprowadzone

Przyjęte wielowymiarowe ujecie struktury społecznej stawiało następujący problem; w jakim stopniu położenie jednostki w jednym wymiarze jest związane – skorelowane – z położeniem jednostki w innym czy innych wymiarach. Słaby związek między głównymi zmiennymi stratyfikacyjnymi jest oznaką dekompozycji cech położenia społecznego lub rozbieżności czynników statusu. Przewidując stosowanie przez państwo – w jego długofalowych programach – różnorodnej polityki dystrybucji dóbr i wartości powszechnie pożądanych, zajęliśmy się pytaniem, czy jednym z możliwych sposobów redukowania nierówności społecznych nie powinno stać się świadome sterowanie procesami dekompozycji cech położenia społecznego (Wesołowski, 1966; Słomczyński i Wesołowski, 1975). Inspiracją dla nas były rozważania prowadzone w socjologii amerykańskiej, gdzie studiowano negatywne skutki rozbieżności czynników statusu zarówno dla jednostki jak i dla systemu społeczno-politycznego.

Poruszana problematyka badawcza

Do najważniejszych pytań badawczych należą:

1. Zawód i inne charakterystyki sytuacji pracowniczej, takie jak wielkość zakładu pracy, gałąź gospodarki, rodzaj stanowiska – w okresie badań i w przeszłości.

2. Sytuacja ekonomiczna, uwzględniająca zarobki z pracy, dochody rodziny, a także szeroko pojęte warunki mieszkaniowe oraz posiadanie dóbr trwałego użytku.

3. Partycypacja w dobrach kultury, wyrażająca się czytelnictwem książek i czasopism, oglądaniem telewizji, a także sposobami spędzania czasu wolnego.

4. Ruchliwość społeczno-zawodowa – zarówno w przekroju międzypokoleniowym, jak i wewnątrzpokoleniowym – pojmowana również jako poczucie awansu bądź degradacji.

5. Dobór współ-małżeński i dobór towarzyski, ze względu na główne cechy położenia społecznego, takie jak pozycja społeczno-zawodowa czy wykształcenie.

6. Subiektywna ocena pozycji społecznej, a także ocena swojego położenia materialnego i jego zmian w czasie.

7. Poglądy i opinie o strukturze społecznej i konfliktach, które są związane z różnego rodzaju podziałami i barierami społecznymi: prestiż zawodów.


Jednostka badania

respondent

Dobór próby

Typ zastosowanej w badaniu próby

Próba losowa mężczyzn w wieku 21 – 65 lat, pracujący, pozostający w związkach małżeńskich. Operatem losowania był spis mieszkańców miasta. Przy losowaniu zastosowano proporcjonalny dobór warstwowy według 5 dzielnic miasta (Śródmieście, Bałuty, Polesie, Widzew oraz Górna). Wykorzystanie prób rezerwowych pozwoliło na odpowiednie uzupełnienie prób podstawowych oraz poprawienie ich reprezentatywności. Kontrolę reprezentatywności próby wykonano w oparciu o dane z prób innych badań socjologicznych. W sumie uzyskano 960 przypadków. W badaniu wykorzystano sieć ankieterów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Przeszli oni intensywne szkolenie i pracowali pod ścisłym nadzorem zespołu autorskiego. Szkolenie ankieterów przeprowadzone zostało przez Łódzki Ośrodek Metodologiczny.

Obszar geograficzny, na którym zrealizowano badanie

Miasto - Łodź
Dolna granica wieku osób badanych21
Górna granica wieku osób badanych65

Metoda zbierania danych

wywiad typu "face-to-face"

Liczebność próby założonej i zrealizowanej

liczebność próby założonej1000
liczebność próby zrealizowanej960

Zastępowanie respondentów

dozwolone
próba rezerwowa

Waga poststratyfikacyjna

zbiór nie zawiera wagi poststratyfikacyjnej

Pełny opis sposobu doboru próby

Dołączona do badania dokumentacja zawiera pełny opis sposobu doboru próby

Faza terenowa realizacji badania

Daty, w jakich badanie zostało przeprowadzone

Rozpoczęcie badania--1976
Zakończenie badania--1976

Kontrola zrealizowanych wywiadów pod względem poprawności ich realizacji przez koordynatora

Wywiady były kontrolowane przez koordynatora w około %

Pozostałe informacje na temat badania

Wzór cytowania danych przekazywanych do archiwum

W pracach korzystających ze zbioru danych:

Wesołowski, W., Słomczyński, K. M. i Janicka, K. (1976, 2008). Struktura społeczna mieszkańców Łodzi 1976: komputerowy zbiór danych, Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, IFiS PAN.

W pracach korzystających z dokumentacji badania:

Wesołowski, W., Słomczyński, K. M. i Janicka, K. (1976, 2008). Dokumentacja badania „Struktura społeczna mieszkańców Łodzi 1976”, Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, IFiS PAN.


Ogólnodostępne publikacje odwołujące się do danych przekazywanych do archiwum

dokumentacja zawiera spis opracowań badań łódzkich

Dystrybucja danych

Ograniczenia dystrybucji zbioru

Brak ograniczeń

[ Powrót do strony głównej ] [ Powrót do listy dostępnych zbiorów danych ] [ Wyszukiwanie ] [ Pobieranie zbioru danych ]