ADS
Wspólne przedsięwzięcie
Instytutu Studiów Społecznych UW
i Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

[ Powrót do strony głównej ] [ Powrót do listy dostępnych zbiorów danych ] [ Wyszukiwanie ] [ Pobieranie zbioru danych ]

Struktura społeczna w Polsce: POLPAN 2003

IDP0057
Opisowy tytuł zbioru danychStruktura społeczna w Polsce: POLPAN 2003
Pełna nazwa instytucji przekazującej daneZespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, IFiS PAN
Osoba prowadząca badanieKazimierz M. Słomczyński, Współprowadzący badanie: Krzysztof Zagórski, Krystyna Janicka, Anna Firkowska-Mankiewicz, Bogdan Mach, Elizabeth Osborn, Maciej Kryszczuk, Michał Bojanowski, Marta Czubińska
Osoba/osoby kontaktoweZespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych
Język zbioru danychEN
Język dokumentacjiPL
FlagiLOG.P FIL.P UDC.P STD.P CDB.P FRE.P DSC.P

Cel w jakim badanie zostało przeprowadzone

Podstawowym celem badań jest całościowa charakterystyka struktury społecznej polskiego społeczeństwa, gdzie przez całościową charakterystykę rozumiany jest taki opis, który w nawiązaniu do określonej koncepcji teoretycznej dotyczy nie tylko obiektywnych zróżnicowań społecznych, lecz także obszernej sfery różnorodnych świadomościowych aspektów tych zróżnicowań.

Poruszana problematyka badawcza

Podziały klasowe, problem międzyklasowych dystansów, zagadnienie fizycznej i psychicznej uciążliwości pracy, zasoby czasu wolnego w procesie pracy, pomiary położenia materialnego, typologia sytuacji materialnej gospodarstw domowych, pozycja konsumpcyjna w systemie racjonowania dóbr, partycypacja w kulturze, prestiż zawodów, typy osobowości społecznych, zagadnienie dystrybucji przywilejów, otwartość struktury społecznej, percepcja miejsca jednostek w społeczeństwie, wyobrażenia o źródłach, naturze i konsekwencjach istniejących nierówności społecznych, ruchliwość społeczna, dynamika nierówności edukacyjnych, przebieg karier edukacyjnych.

Jednostka badania

respondent

Dobór próby

Typ zastosowanej w badaniu próby

Panelowa próba ludności w wieku 26-81 lat, tj. urodzonych w latach 1922-1966 i 1968-1977), uczestników badania POLPAN 1998 oraz losowa próba ludności w wieku 21-25, tj. urodzonych w latach 1978-1982 losowana z operatu PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności)

Obszar geograficzny, na którym zrealizowano badanie

Polska
Dolna granica wieku osób badanych21
Górna granica wieku osób badanych81

Metoda zbierania danych

wywiad typu "face-to-face"

Liczebność próby założonej i zrealizowanej

2135 – próba panelowa założona
1367 – próba panelowa zrealizowana

286 – próba noworekrutowanych panelistów założona (+100 próba rezerwowa noworekrutowanych panelistów założona)
199 – próba noworekrutowanych panelistów zrealizowana

Próba rezerwowa noworekrutowanych panelistów nie została wykorzystana.

Zastępowanie respondentów

dozwolone
W zakresie noworekrutowanych panelistów w wieku 21-25 lat. W praktyce niewykorzystane.

Waga poststratyfikacyjna

zbiór nie zawiera wagi poststratyfikacyjnej

Pełny opis sposobu doboru próby

Dołączona do badania dokumentacja zawiera pełny opis sposobu doboru próby

Faza terenowa realizacji badania

Daty, w jakich badanie zostało przeprowadzone

Rozpoczęcie badania-11-2003
Zakończenie badania-5-2004

Inny termin

Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Kontrola zrealizowanych wywiadów pod względem poprawności ich realizacji przez koordynatora

Wywiady były kontrolowane przez koordynatora w około %

Pozostałe informacje na temat badania

Wzór cytowania danych przekazywanych do archiwum

W pracach korzystających ze zbioru danych:

Kazimierz M. Słomczyński, Ireneusz Białecki, Henryk Domański, Krystyna Janicka, Bogdan W. Mach, Zbigniew Sawiński, Joanna Sikorska i Wojciech Zaborowski, (2003, 2008). Struktura społeczna w Polsce. POLPAN 2003: komputerowy zbiór danych, Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, IFiS PAN

W pracach korzystających z dokumentacji badania:

Kazimierz M. Słomczyński, Ireneusz Białecki, Henryk Domański, Krystyna Janicka, Bogdan W. Mach, Zbigniew Sawiński, Joanna Sikorska i Wojciech Zaborowski, (2003, 2008). Dokumentacja badania „Struktura społeczna w Polsce. POLPAN 2003”, Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, IFiS PAN. Przygotowanie do archiwizacji: Marcin Zieliński.

Ogólnodostępne publikacje odwołujące się do danych przekazywanych do archiwum

K. M. Słomczyński, I. Białecki, H. Domański, K. Janicka, B. W. Mach, Z. Sawiński, J. Sikorska, W. Zaborowski Struktura społeczna: Schemat teoretyczny i warsztat badawczy, IFiS PAN, Warszawa 1989

Kazimierz M. Słomczyński (red.), Social Patterns of Being Political. The Initial Phase of the Post-Communist Transition in Poland, IFiS PAN, Warszawa 2000

Kazimierz M. Słomczyński (red.), Social Structure: Changes and Linkages

The Advanced Phase of the Post-Communist Transition in Poland, IFiS PAN, Warszawa 2002

Dystrybucja danych

Ograniczenia dystrybucji zbioru

Brak ograniczeń

[ Powrót do strony głównej ] [ Powrót do listy dostępnych zbiorów danych ] [ Wyszukiwanie ] [ Pobieranie zbioru danych ]