ADS
Wspólne przedsięwzięcie
Instytutu Studiów Społecznych UW
i Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

[ Powrót do strony głównej ] [ Powrót do listy dostępnych zbiorów danych ] [ Wyszukiwanie ] [ Pobieranie zbioru danych ]

AKTUALNE PROBLEMY I WYDARZENIA (200). Styczeń 2007

IDP0060
Opisowy tytuł zbioru danychAKTUALNE PROBLEMY I WYDARZENIA (200). Styczeń 2007
Pełna nazwa instytucji przekazującej daneCentrum Badania Opinii Społecznej
Osoba prowadząca badanieCentrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) – autor zbiorowy
Osoba/osoby kontaktoweOśrodek Informacji CBOS
Język zbioru danychPL
Język dokumentacjiPL
FlagiLOG.P FIL.P REC.P UDC.A CDB.A FRE.A DSC.A

Cel w jakim badanie zostało przeprowadzone

Pomiar opinii o aktualnych problemach i wydarzeniach

Poruszana problematyka badawcza

Nastroje społeczne
Zagrożenie bezrobociem, sytuacja na rynku pracy
Preferencje partyjne, alternatywy wyborcze, antypatie wyborcze
Reprezentatywność partii politycznych
Stosunek do rządu i premiera
Ocena działalności instytucji publicznych
Zaufanie do polityków
Misje wojsk polskich za granicą
Kara śmierci dla Saddama Husajna
Obecność Kościoła w życiu publicznym
Lustracja duchowieństwa
Wydarzenia 2006 roku w Polsce i na świecie
Nadzieje i obawy związane z rokiem 2007
Sytuacje i wydarzenia z życia Polaków w roku 2006
Poczucie wpływu na sprawy publiczne
Polityk roku polski i zagraniczny
Unia Europejska – aprobata członkostwa Polski, poparcie dla wprowadzenia w Polsce euro
Praca za granicą
Molestowanie seksualne
Starość
Służba wojskowa; kobiety w wojsku
Etyka zawodowa
Reprywatyzacja

Jednostka badania

respondent

Dobór próby

Typ zastosowanej w badaniu próby

Ogólnopolska warstwowa reprezentatywna próba mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat losowana z operatu PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności). Badania przeglądowe realizowane są na ogólnopolskich próbach losowych mieszkańców kraju. Dolna granica wieku to 18 lat. Górnej granicy wieku brak.
– Warstwowanie populacji:
W każdym z 16 województw miejscowości zostały podzielone na trzy klasy:
1) miasto wojewódzkie,
2) pozostałe miasta na terenie województwa,
3) wieś

W województwach o dużej liczbie ludności klasa "pozostałe miasta na terenie województwa" dodatkowo podzielona została w zależności od wielkości miasta na 2 do 6 kategorii. W województwach mazowieckim i śląskim wprowadzono również podział na dwie warstwy w klasie "wieś".
W efekcie otrzymano podział populacji na 65 warstw uwzględniających podział administracyjny kraju oraz typ i wielkość miejscowości w każdym województwie.

- Operat losowania prób reprezentatywnych dla ludności Polski stanowią zbiory PESEL
- Losowanie w warstwach:
Założona liczebność próby zostaje podzielona na warstwy, proporcjonalnie do liczby ludności w warstwie. Losowanie próby odbywa się w kilku etapach. W pierwszym etapie losowane są w CBOS miasta i wsie. Następnie w PESEL losowane są małe obszary wylosowanych uprzednio miast i wsi oraz osoby zamieszkujące te obszary. W przypadku miast małe obszary stanowią jedną lub kilka ulic, a w przypadku wsi - teren całej wsi, ewentualnie kilka ulic lub sąsiednich przysiółków. Z jednej warstwy losuje się minimum dwa obszary. Z każdego wybranego obszaru losuje się sześć osób, z różnych mieszkań i gospodarstw domowych.

Obszar geograficzny, na którym zrealizowano badanie

Polska
Dolna granica wieku osób badanych18
Górna granica wieku osób badanychbrak

Metoda zbierania danych

wywiad typu "face-to-face"

Liczebność próby założonej i zrealizowanej

liczebność próby założonej1896
liczebność próby zrealizowanej922

Zastępowanie respondentów

niedozwolone

Waga poststratyfikacyjna

zbiór zawiera wagę poststratyfikacyjną

Czynniki brane pod uwagę przy konstrukcji wagi poststratyfikacyjnej

Waga uwzględnia zróżnicowanie wskaźnika realizacji próby w klasach miejscowości oraz zróżnicowanie wskaźnika realizacji próby w grupach dla wybranych zmiennych społeczno-demograficznych:
• płeć
• grupa wiekowa
• wykształcenie
• grupa społeczno-zawodowa

Opis sposobu konstrukcji wagi

Po realizacji każdego badania stosuje się ważenie wyników do danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Pełny opis sposobu doboru próby

Dołączona do badania dokumentacja zawiera pełny opis sposobu doboru próby

Faza terenowa realizacji badania

Daty, w jakich badanie zostało przeprowadzone

Rozpoczęcie badania12-1-2007
Zakończenie badania15-1-2007

Obligacje ankietera przy ponownych próbach kontaktu z wylosowanym respondentem / gospodarstwem domowym

Brak obligacji ankietera

Minimalna liczba prób kontaktu

3

Kontrola zrealizowanych wywiadów pod względem poprawności ich realizacji przez koordynatora

Zgodnie z zaleceniem OFBOR kontrolowanych jest 5% do 10% zrealizowanych wywiadów. Nadzór prowadzi sekcja kontroli pracy ankieterów CBOS.

Pozostałe informacje na temat badania

Wzór cytowania danych przekazywanych do archiwum

Sondaż Centrum Badania Opinii Społecznej "Aktualne problemy i wydarzenia" (200), 12-15 stycznia 2007 r., reprezentatywna próba losowa dorosłych mieszkańców Polski (N=922). Standaryzacja zbioru danych i dokumentacji badania oraz udostępnianie:
Archiwum Danych Społecznych (ADS) http://www.ads.org.pl

Ogólnodostępne publikacje odwołujące się do danych przekazywanych do archiwum

http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2007.php

Dystrybucja danych

Ograniczenia dystrybucji zbioru

Brak ograniczeń

[ Powrót do strony głównej ] [ Powrót do listy dostępnych zbiorów danych ] [ Wyszukiwanie ] [ Pobieranie zbioru danych ]