ADS
Wspólne przedsięwzięcie
Instytutu Studiów Społecznych UW
i Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

[ Powrót do strony głównej ] [ Powrót do listy dostępnych zbiorów danych ] [ Wyszukiwanie ] [ Pobieranie zbioru danych ]

Polskie Generalne Studium Wyborcze (PGSW) 2007

IDP0072
Opisowy tytuł zbioru danychPolskie Generalne Studium Wyborcze (PGSW) 2007
Pełna nazwa instytucji przekazującej daneInstytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Osoba prowadząca badanieRadosław Markowski
Osoba/osoby kontaktowePaweł Grzelak
Język zbioru danychPL
Język dokumentacjiPL
FlagiLOG.A FIL.A STR.A

Cel w jakim badanie zostało przeprowadzone

Polskie Generalne Studium Wyborcze (PGSW) to pionierska w Polsce inicjatywa, mająca na celu rzetelną rejestrację i analizę najważniejszych wydarzeń politycznych w kraju - wyborów parlamentarnych. Stanowi odpowiednik prowadzonych w większości starych demokracji, przy okazji ogólnokrajowych wyborów, badań empirycznych stanowiących swoisty kanon w dziedzinie socjologii polityki i nauk o polityce. Poprzez swą powtarzalność oraz znaczną liczebność próby jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć badawczych w tej dziedzinie w kraju. Pozwala na analizy "historyczne", analiz trendów i dynamiki postaw oraz œwiadomości politycznej współczesnych Polaków. Wyniki PGSW s porównywalne międzynarodowo. Narzędzie badawcze zastosowane w PGSW zawiera między innymi moduł CSES (Comparative Study of Electoral Systems) - porównawczego projektu badawczego, zainicjowanego przez ICORE, obecnie obejmującego swoim zasięgiem około 50 systemów politycznych państw ze wszystkich kontynentów.

Poruszana problematyka badawcza

Badania zachowań wyborczych Polaków w szerokim kontekście parametrów umożliwiających weryfikację koncepcji politologicznych.

Jednostka badania

respondent

Dobór próby

Typ zastosowanej w badaniu próby

Losowa w warstwach terytorialnych

Obszar geograficzny, na którym zrealizowano badanie

Cała Polska
Dolna granica wieku osób badanych18
Górna granica wieku osób badanychbrak

Metoda zbierania danych

wywiad typu "face-to-face"

Liczebność próby założonej i zrealizowanej

liczebność próby założonej3600
liczebność próby zrealizowanej1817

Zastępowanie respondentów

dozwolone
Wywiad pod adresem z listy rezerwowej. Po wyczerpaniu zgoda na wygenerowanie adresów metodą random route.

Waga poststratyfikacyjna

zbiór zawiera wagę poststratyfikacyjną

Czynniki brane pod uwagę przy konstrukcji wagi poststratyfikacyjnej

Płeć, wiek, wykształcenie, wielkość miejsca zamieszkania.

Opis sposobu konstrukcji wagi

Dostosowano strukturę próby do populacji wg rozkładu łącznego płci, wieku i miejsca zamieszkania. Następnie dostosowano do rozkładu wg wykształcenia.

Pełny opis sposobu doboru próby

Dołączona do badania dokumentacja zawiera pełny opis sposobu doboru próby

Faza terenowa realizacji badania

Daty, w jakich badanie zostało przeprowadzone

Rozpoczęcie badania8-11-2007
Zakończenie badania1-12-2007

Obligacje ankietera przy ponownych próbach kontaktu z wylosowanym respondentem / gospodarstwem domowym

Ponawianie kontaktu w różnych porach tego samego dnia
Ponawianie kontaktu w różnych dniach tygodnia

Minimalna liczba prób kontaktu

5

Kontrola zrealizowanych wywiadów pod względem poprawności ich realizacji przez koordynatora

Wywiady były kontrolowane przez koordynatora w około 10 %

Pozostałe informacje na temat badania

Wzór cytowania danych przekazywanych do archiwum

Polskie Generalne Studium Wyborcze 2007, pod kierownictwem Radosława Markowskiego, afiliowane przy Instytucie Studiów Politycznych PAN, dofinansowane przez tę instytucję, oraz przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialforschung (WZB), Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Fundację Batorego, Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz instytucję badawczą realizującą sondaż – PBS DGA.

Dystrybucja danych

Ograniczenia dystrybucji zbioru

Brak ograniczeń

[ Powrót do strony głównej ] [ Powrót do listy dostępnych zbiorów danych ] [ Wyszukiwanie ] [ Pobieranie zbioru danych ]