ADS
Wspólne przedsięwzięcie
Instytutu Studiów Społecznych UW
i Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

[ Powrót do strony głównej ] [ Powrót do listy dostępnych zbiorów danych ] [ Wyszukiwanie ] [ Pobieranie zbioru danych ]

AKTUALNE PROBLEMY I WYDARZENIA (218). Lipiec 2008

IDP0081
Opisowy tytuł zbioru danychAKTUALNE PROBLEMY I WYDARZENIA (218). Lipiec 2008
Pełna nazwa instytucji przekazującej daneCentrum Badania Opinii Społecznej
Osoba prowadząca badanieCentrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) – autor zbiorowy
Osoba/osoby kontaktoweOśrodek Informacji CBOS
Język zbioru danychPL
Język dokumentacjiPL
FlagiLOG.P FIL.P REC.P UDC.A CDB.A FRE.A DSC.A

Cel w jakim badanie zostało przeprowadzone

Pomiar opinii o aktualnych problemach i wydarzeniach

Poruszana problematyka badawcza

Nastroje społeczne
Sytuacja na rynku pracy i zagrożenie bezrobociem
Preferencje partyjne
Stosunek do rządu i premiera
Ocena działalności instytucji politycznych
Zaufanie do polityków
Demokracja - akceptacja, ocena funkcjonowania
Oskarżenia Lecha Wałęsy o współpracę z SB
Unia Europejska - akceptacja członkostwa Polski, traktat lizboński, kierunki rozwoju
Wpływ Stanów Zjednoczonych na świat
Aspiracje (cele) życiowe
Codzienna aktywność
Pytania w ramach badania WorldPublicOpinion.org: alternatywne źródła energii, wolność wyznania

Jednostka badania

respondent

Dobór próby

Typ zastosowanej w badaniu próby

Ogólnopolska warstwowa reprezentatywna próba mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat losowana z operatu PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności)

Sposób doboru próby
Badania przeglądowe realizowane są na ogólnopolskich próbach losowych mieszkańców kraju. Dolna granica wieku to 18 lat. Górnej granicy wieku brak.

– Warstwowanie populacji:
W każdym z 16 województw miejscowości zostały podzielone na trzy klasy:
1) miasto wojewódzkie,
2) pozostałe miasta na terenie województwa,
3) wieś

W województwach o dużej liczbie ludności klasa "pozostałe miasta na terenie województwa" dodatkowo podzielona została w zależności od wielkości miasta na 2 do 6 kategorii. W województwach mazowieckim i śląskim wprowadzono również podział na dwie warstwy w klasie "wieś".
W efekcie otrzymano podział populacji na 65 warstw uwzględniających podział administracyjny kraju oraz typ i wielkość miejscowości w każdym województwie.

- Operat losowania prób reprezentatywnych dla ludności Polski stanowią zbiory PESEL
- Losowanie w warstwach:
Założona liczebność próby zostaje podzielona na warstwy, proporcjonalnie do liczby ludności w warstwie. Losowanie próby odbywa się w kilku etapach. W pierwszym etapie losowane są w CBOS miasta i wsie. Następnie w PESEL losowane są małe obszary wylosowanych uprzednio miast i wsi oraz osoby zamieszkujące te obszary. W przypadku miast małe obszary stanowią jedną lub kilka ulic, a w przypadku wsi - teren całej wsi, ewentualnie kilka ulic lub sąsiednich przysiółków. Z jednej warstwy losuje się minimum dwa obszary. Z każdego wybranego obszaru losuje się sześć osób, z różnych mieszkań i gospodarstw domowych.

Próba rezerwowa
Wybierana do badania osoba rezerwowa powinna spełniać następujące kryteria:
- być tej samej płci co osoba wylosowana
- być w wieku identycznym jak osoba z wykazu lub, w przypadku osób po
20-tym roku życia, być z tego samego, pięcioletniego przedziału wieku
- mieszkać na tej samej ulicy lub w tej samej wsi co osoba z wykazu, z
którą wywiad nie doszedł do skutku.

Jeżeli na danej ulicy lub w danej wsi nie można było znaleźć osoby
spełniającej kryteria odnośnie płci i wieku, osoba rezerwowa mogła być
wyszukiwana na ulicy lub wsi sąsiedniej, ale z obszaru tej samej gminy
miejskiej lub wiejskiej.

Respondent(ka) rezerwowy(a) powinni być wyszukiwani metodą random route.
Oznacza to, iż ankieter porusza się stale na lewo, od drzwi do drzwi,
począwszy od adresu startowego, jakim w tym przypadku był adres osoby z
wykazu, z którą wywiadu nie udało się zrealizować.
Od jednego adresu niezrealizowanego można było wykonać tylko jedną ankietę z
osobą rezerwową.

Informacje i ustalenia dodatkowe:
Obowiązuje zasada wyboru tylko jednego respondenta rezerwowego z jednego
mieszkania. Nie można też wybierać respondenta rezerwowego w mieszkaniu, z
którego osoba została wylosowana do badania, to znaczy, której dane znajdują
się w wykazie (próbie) PESEL przesłanym z CBOS.

W warunkach zabudowy podmiejskiej lub wiejskiej za mieszkanie uważać należy
jeden dom, o ile nie jest to dom o kilku mieszkaniach. W przypadku bloków
wielkomiejskich określenie mieszkania jest jednoznaczne - zespół izb z
odrębnym wyjściem na klatkę schodową, podwórze lub ulicę.

Kierunek poruszania się na lewo określa ankieter stojąc plecami do drzwi
mieszkania będącego "punktem startu", którego adres otrzymał z CBOS wraz z
nazwiskiem, imieniem oraz rokiem urodzenia osoby, z którą wywiad z różnych
przyczyn się nie odbył.

Następnym mieszkaniem, w którym ankieter powinien zapytać o respondenta
spełniającego kryteria płci i przedziału wieku jest mieszkanie pierwsze na
lewo od mieszkania będącego "punktem startu". Jeżeli i w tym mieszkaniu
wywiad nie zostaje przeprowadzony, ankieter kontynuuje poszukiwanie
respondenta o odpowiednich cechach w następnych mieszkaniach na lewo.
Kierunek poruszania się na lewo ankieter określa zawsze stojąc plecami do
drzwi mieszkania. Przy poszukiwaniu na lewo ankieter szuka respondenta
rezerwowego w następnym, najbliższym mieszkaniu na lewo, z którego wyszedł
poprzednio, nie pomijając żadnego z mieszkań. Jedyne drzwi, jakie pomija, to
drzwi do pomieszczeń niezamieszkałych, tj. komórki, strychy, zsypy itp.
Czyli reasumując - jeżeli w mieszkaniu, którego adres ankieter otrzymał z
CBOS, wywiad z respondentem nie dochodzi do skutku, respondenta rezerwowego
należy wyszukiwać chodząc od mieszkania do mieszkania stale na lewo. Badania przeglądowe realizowane są na ogólnopolskich próbach losowych mieszkańców kraju. Dolna granica wieku to 18 lat. Górnej granicy wieku brak.

– Warstwowanie populacji:
W każdym z 16 województw miejscowości zostały podzielone na trzy klasy:
1) miasto wojewódzkie,
2) pozostałe miasta na terenie województwa,
3) wieś

W województwach o dużej liczbie ludności klasa "pozostałe miasta na terenie województwa" dodatkowo podzielona została w zależności od wielkości miasta na 2 do 6 kategorii. W województwach mazowieckim i śląskim wprowadzono również podział na dwie warstwy w klasie "wieś".
W efekcie otrzymano podział populacji na 65 warstw uwzględniających podział administracyjny kraju oraz typ i wielkość miejscowości w każdym województwie.

- Operat losowania prób reprezentatywnych dla ludności Polski stanowią zbiory PESEL
- Losowanie w warstwach:
Założona liczebność próby zostaje podzielona na warstwy, proporcjonalnie do liczby ludności w warstwie. Losowanie próby odbywa się w kilku etapach. W pierwszym etapie losowane są w CBOS miasta i wsie. Następnie w PESEL losowane są małe obszary wylosowanych uprzednio miast i wsi oraz osoby zamieszkujące te obszary. W przypadku miast małe obszary stanowią jedną lub kilka ulic, a w przypadku wsi - teren całej wsi, ewentualnie kilka ulic lub sąsiednich przysiółków. Z jednej warstwy losuje się minimum dwa obszary. Z każdego wybranego obszaru losuje się sześć osób, z różnych mieszkań i gospodarstw domowych.

Obszar geograficzny, na którym zrealizowano badanie

Polska
Dolna granica wieku osób badanych18
Górna granica wieku osób badanychbrak

Metoda zbierania danych

wywiad typu "face-to-face"

Liczebność próby założonej i zrealizowanej

Liczebność próby zrealizowanej (ogółem): 1064

Zastępowanie respondentów

dozwolone
procedura Random Route

Waga poststratyfikacyjna

zbiór zawiera wagę poststratyfikacyjną

Czynniki brane pod uwagę przy konstrukcji wagi poststratyfikacyjnej

Waga uwzględnia zróżnicowanie wskaźnika realizacji próby w klasach miejscowości oraz zróżnicowanie wskaźnika realizacji próby w grupach dla wybranych zmiennych społeczno-demograficznych:
• płeć
• grupa wiekowa
• wykształcenie
• grupa społeczno-zawodowa

Opis sposobu konstrukcji wagi

Po realizacji każdego badania stosuje się ważenie wyników do danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Pełny opis sposobu doboru próby

Dołączona do badania dokumentacja zawiera pełny opis sposobu doboru próby

Faza terenowa realizacji badania

Daty, w jakich badanie zostało przeprowadzone

Rozpoczęcie badania4-7-2008
Zakończenie badania7-7-2008

Obligacje ankietera przy ponownych próbach kontaktu z wylosowanym respondentem / gospodarstwem domowym

Brak obligacji ankietera

Minimalna liczba prób kontaktu

3

Kontrola zrealizowanych wywiadów pod względem poprawności ich realizacji przez koordynatora

Zgodnie z zaleceniem OFBOR kontrolowanych jest 5% do 10% zrealizowanych wywiadów. Nadzór prowadzi sekcja kontroli pracy ankieterów CBOS.
Koordynatorzy badania mają obowiązek przeprowadzenia kontroli pod względem spójności logicznej oraz poprawności wypełnienia kwestionariusza przez ankietera. Dodatkowo program do wprowadzania danych uwzględnia wszelkie merytoryczne oraz techniczne założenia badania i koryguje błędy ankieterów (np. niezastosowanie się do reguł filtra ).

Pozostałe informacje na temat badania

Wzór cytowania danych przekazywanych do archiwum

Sondaż Centrum Badania Opinii Społecznej "Aktualne problemy i wydarzenia" (218), 4-7 lipca 2008 r., reprezentatywna próba losowa dorosłych mieszkańców Polski (N=1094)

Ogólnodostępne publikacje odwołujące się do danych przekazywanych do archiwum

http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2008.php

Dystrybucja danych

Ograniczenia dystrybucji zbioru

Brak ograniczeń

[ Powrót do strony głównej ] [ Powrót do listy dostępnych zbiorów danych ] [ Wyszukiwanie ] [ Pobieranie zbioru danych ]