ADS
Wspólne przedsięwzięcie
Instytutu Studiów Społecznych UW
i Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

[ Powrót do strony głównej ] [ Powrót do listy dostępnych zbiorów danych ] [ Wyszukiwanie ] [ Pobieranie zbioru danych ]

Zoom na Uniwersytety Trzeciego Wieku

IDP0093
Opisowy tytuł zbioru danychZoom na Uniwersytety Trzeciego Wieku
Pełna nazwa instytucji przekazującej daneTowarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
Osoba prowadząca badanieŁucja Krzyżanowska
Osoba/osoby kontaktoweŁukasz Ostrowski
Język zbioru danychPL
Język dokumentacjiPL
Flagi

Cel w jakim badanie zostało przeprowadzone

Badanie „ZOOM na Uniwersytety Trzeciego Wieku” zostało zrealizowane przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach programu „Obserwatorium Kultury” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy naukowej z Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Celem badania było bliższe przyjrzenie się Uniwersytetom Trzeciego Wieku, poznanie i pokazanie ich różnorodności oraz potencjału – dokonanie kompleksowej diagnozy środowiska UTW. W ramach badania do wszystkich UTW w Polsce rozesłana została ankieta internetowa, zrealizowano również studia przypadków w 12 celowo wybranych uniwersytetach, przeprowadzona została analiza wizerunku UTW w prasie oraz analiza semiotyczna wydawnictw przygotowywanych przez UTW. Celem badania ankietowego było zebranie podstawowych informacji statystycznych na temat środowiska UTW w Polsce.

Poruszana problematyka badawcza

W ramach badania ankietowego zbierane były informacje dotyczące następujących problemów:
• Rok powstania UTW, forma prawna, wielkość miejscowości, województwo.
• Liczba słuchaczy i ich charakterystyka demograficzna, kryteria rekrutacji słuchaczy.
• Liczba i tematyka prowadzonych wykładów, terminy wykładów, wykładowcy.
• Liczba i tematyka prowadzonych zajęć, terminy zajęć, prowadzący.
• Imprezy i wydarzenia organizowane przez UTW, ich rodzaj i liczba.
• Wolontariat i praca społeczna w ramach UTW, obszary działalności, liczba zaangażowanych osób.
• Rzecznictwo UTW, w tym udział w konsultacjach społecznych.
• Praca społeczna na rzecz UTW.
• Sposób tworzenia programu UTW.
• Sytuacja finansowa UTW, źródła finansowania i potrzeby finansowe.
• Opłaty za wykłady, zajęcia i inne elementy oferty UTW.
• Zatrudnienie w UTW.
• Formy zarządzania UTW.
• Współpraca z instytucjami i organizacjami.
• Formy promocji UTW.
• Deklarowane cele UTW.
• Plany i bariery działalności

Jednostka badania

Uniwersytet trzeciego wieku

Dobór próby

Typ zastosowanej w badaniu próby

Badanie miało charakter całkowity (wyczerpujący). Do udziału w badaniu zostały zaproszone wszystkie uniwersytety trzeciego wieku w Polsce. Pełna lista uniwersytetów trzeciego wieku została opracowana na podstawie informacji uzyskanych z Ogólnopolskiego Porozumienia UTW i Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW oraz na podstawie informacji własnych Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. Utworzona w ten sposób baza została poddana weryfikacji: sprawdzono aktualność danych i uzupełniono brakujące informacje. Ostatecznie na liście znalazło się 380 UTW. Jest możliwe, że przy tworzeniu listy pominięto niektóre UTW – zwłaszcza te bardzo małe, niezrzeszone i niedysponujące stroną internetową. Jednak zgodnie z naszą wiedzą stworzona baza obejmowała niemal wszystkie UTW działające w 2012 roku.

Obszar geograficzny, na którym zrealizowano badanie

Cała Polska
Dolna granica wieku osób badanych
Górna granica wieku osób badanychbrak

Metoda zbierania danych

inna
Uniwersytety trzeciego wieku otrzymały zaproszenie do udziału w badaniu tradycyjną pocztą, w liście znajdowała się także informacja o samym badaniu. Kolejnym krokiem było wysłanie mailowych zaproszeń do wypełnienia ankiety internetowej (CAWI). Każdy UTW otrzymał unikalny token, co pozwoliło na bieżąco monitorować stopień realizacji badania. Do uniwersytetów, które nie odpowiadały na ankietę wysyłano maile przypominające o badaniu a następnie dzwoniono. Dzięki kontaktowi telefonicznemu udało się istotnie podnieść poziom realizacji wywiadów. Ostatecznie ankietę wypełniły 282 UTW – zrealizowano 74% z założonej liczby wywiadów. Okazało się, że 8 UTW znajdujących się na liście już nie istnieje lub zawiesiło działalność. Z 40 UTW pomimo prób nie udało się nam skontaktować. Z 47 UTW skontaktowaliśmy się, ale nie udało się nam przekonać ich do wzięcia udziału w badaniu.

Liczebność próby założonej i zrealizowanej

liczebność próby założonej380
liczebność próby zrealizowanej282

Zastępowanie respondentów

niedozwolone

Waga poststratyfikacyjna

zbiór nie zawiera wagi poststratyfikacyjnej

Ograniczenia reprezentatywności próby zrealizowanej, wynikające zarówno ze sposobu doboru próby/repondenta, jak i powstałe wskutek terenowej realizacji badania

Interpretując wyniki badania, należy wziąć pod uwagę, że ankietę rzadziej wypełniały uniwersytety działające na wsi – według pełnej listy było ich 11%, w zrealizowanej próbie tylko 4%.

Pełny opis sposobu doboru próby

Dołączona do badania dokumentacja zawiera pełny opis sposobu doboru próby

Faza terenowa realizacji badania

Daty, w jakich badanie zostało przeprowadzone

Rozpoczęcie badania20-5-2012
Zakończenie badania28-10-2012

Obligacje ankietera przy ponownych próbach kontaktu z wylosowanym respondentem / gospodarstwem domowym

Ponawianie kontaktu w różnych porach tego samego dnia

Minimalna liczba prób kontaktu

3

Kontrola zrealizowanych wywiadów pod względem poprawności ich realizacji przez koordynatora

Wywiady nie były kontrolowane przez koordynatoraAnkieta była wypełniana samodzielnie przez UTW.

Pozostałe informacje na temat badania

Wzór cytowania danych przekazywanych do archiwum

Zbiór danych z badania „Zoom na Uniwersytety Trzeciego Wieku”. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Warszawa 2012.

Ogólnodostępne publikacje odwołujące się do danych przekazywanych do archiwum

Gołdys Aleksandra, Krzyżanowska Łucja, Ostrowski Łukasz, Stec Monika (2012). Zoom na uniwersytety trzeciego wieku – raport z badania, Warszawa: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę.

Dystrybucja danych

Ograniczenia dystrybucji zbioru

Dane ogólnodostępne

[ Powrót do strony głównej ] [ Powrót do listy dostępnych zbiorów danych ] [ Wyszukiwanie ] [ Pobieranie zbioru danych ]