ADS
Wspólne przedsięwzięcie
Instytutu Studiów Społecznych UW
i Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

[ Powrót do strony głównej ] [ Powrót do listy dostępnych zbiorów danych ] [ Wyszukiwanie ] [ Pobieranie zbioru danych ]

Zdrowie, nierówności, dezintegracja społeczna (Mieszkańcy Warszawy 2003)

IDP0095
Opisowy tytuł zbioru danychZdrowie, nierówności, dezintegracja społeczna (Mieszkańcy Warszawy 2003)
Pełna nazwa instytucji przekazującej daneInstytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk
Osoba prowadząca badaniePaweł Sztabiński
Osoba/osoby kontaktowePaweł Sztabiński
Język zbioru danychPL
Język dokumentacjiPL
Flagi

Cel w jakim badanie zostało przeprowadzone

Badanie „Mieszkańcy Warszawy 2003” było realizowane w ramach międzykrajowego projektu „Zdrowie – Nierówności – Dezintegracja społeczna”. Celem projektu było zbadanie wzajemnych związków między wymienionymi zjawiskami. W projekcie uczestniczyły następujące kraje: Francja, Polska, Stany Zjednoczone, Madagaskar, Brazylia, Wybrzeże Kości Słoniowej. Koordynatorem projektu był Narodowy Instytut Demografii w Paryżu. W każdym z uczestniczących krajów badanie zostało przeprowadzone w największym mieście: Paryżu, Warszawie, Nowym Jorku, Antananarivo, San Paulo, Abidżanie. Dla Polski szczególnie ważne było porównanie wyników z Paryżem, gdyż możemy spodziewać się w najbliższych latach wystąpienia wielu zjawisk, które były wówczas charakterystyczne dla metropolii europejskich.

Poruszana problematyka badawcza

Zdrowie, nierówności, dezintegracja społeczna.

Jednostka badania

respondent

Dobór próby

Typ zastosowanej w badaniu próby

Próba imienna warstwowa, w obrębie dzielnic prosta próba losowa. W badaniu „Mieszkańcy Warszawy 2003” przyjęto schemat realizacji próby do wyczerpania. Polega on na tym, że cała wylosowana próba zostaje skierowana do realizacji w terenie, zaś ostateczny wynik badania obejmuje tę część wylosowanych osób, z którymi udało się przeprowadzić wywiady. Jednym z wymogów badania było zrealizowanie przynajmniej 2.000 wywiadów. Na podstawie wcześniejszych doświadczeń zebranych podczas prowadzenia badań w Warszawie przyjęto, że współczynnik realizowalności (response rate) obliczony względem próby wylosowanej nie powinien być niższy niż 50%. Na tej pod-stawie określono wielkość próby losowanej na poziomie 4000 osób. Przed wylosowaniem próby dokonano jej warstwowania ze względu na dziel- nice. W tym celu obliczono wielkości prób w poszczególnych dzielnicach w sposób proporcjonalny do udziału liczby mieszkańców tych dzielnic w populacji mieszkańców Warszawy. Następnie próby o tych wielkościach wylosowano w sposób niezależny odrębnie w każdej z dzielnic. Próby w obrębie dzielnic losowane były z populacji mieszkańców tych dzielnic urodzonych 1 października 1985 lub wcześniej, to znaczy mających ukończone 18 lat w terminie realizacji badania, rozpoczynającym się w październiku 2003. W każdej dzielnicy próba losowana była według schematu prostej próby losowej bez zwracania (simple random sample). Jako operat zastosowano rejestr PESEL, który należy uznać za najbardziej aktualne źródło danych na temat mieszkańców Warszawy.

Obszar geograficzny, na którym zrealizowano badanie

Zbiorowość osób mieszkających na stałe w administracyjnych granicach Miasta Stołecznego Warszawy.
Dolna granica wieku osób badanych18
Górna granica wieku osób badanychbrak

Metoda zbierania danych

wywiad typu "face-to-face"

Liczebność próby założonej i zrealizowanej

liczebność próby założonej4000
liczebność próby zrealizowanej2013

Zastępowanie respondentów

niedozwolone

Waga poststratyfikacyjna

zbiór zawiera wagę poststratyfikacyjną

Czynniki brane pod uwagę przy konstrukcji wagi poststratyfikacyjnej

18 dzielnic x 12 grup wiekowych x 2 płcie

Opis sposobu konstrukcji wagi

Ze względu na fakt istnienia pewnych różnic w realizowalności badania w poszczególnych dzielnicach Warszawy, a także nieco niższą realizowalność w niektórych kategoriach płci i wieku – do zbioru danych dołączona została waga stratyfikacyjna próby. Zaproponowana waga pozwala podczas prowadzenia analiz abstrahować od różnic wynikających z mniejszego udziału niektórych kategorii demograficznych i społecznych w zbiorze zbadanych osób. Efektem posłużenia się wagą jest uzyskanie podczas obliczeń dokładnych wielkości populacyjnych przyjętych podczas doboru próby. Waga uwzględnia wielkości populacji w poszczególnych dzielnicach Warszawy oraz wielkości 5-letnich kohort wiekowych osobno dla mężczyzn i kobiet. Ze względu na znaczną szczegółowość tabeli krzyżowej uwzględnionych kryteriów (18 dzielnic x 12 grup wiekowych x 2 płcie) liczebność próby zrealizowanej nie była wystarczająca do otrzymania wszystkich celek niezerowych. Z tego też powodu pod-czas konstrukcji wagi posłużono się metodą iteracyjną, znaną jako rim weighting. Jako dokładne przyjęto dwa marginesy (przekroje) rozkładu łącznego:dzielnica x płeć płeć x kategoria wieku Oznacza to w szczególności, że marginesy każdej z tych cech z osobna są również oszacowane dokładnie. Waga została dołączona do zbioru w postaci dwóch osobnych zmiennych. Zmienna o nazwie POPUL pozwala uzyskać liczebności populacyjne (liczbę mieszkańców Warszawy w poszczególnych podkategoriach). Natomiast zmienna SAMPLE pozwala zrelatywizować szacowane wielkości do liczebności próby zrealizowanej (2013 przypadków). Ułatwia to określenie właściwej podstawy w przypadku posługiwania się testami statystycznymi. Wartości obu wag są rzecz jasna proporcjonalne wobec siebie, przez co wybór dowolnej z nich nie zmienia sensu uzyskiwanych wyników.

Pełny opis sposobu doboru próby

Dołączona do badania dokumentacja zawiera pełny opis sposobu doboru próby

Faza terenowa realizacji badania

Daty, w jakich badanie zostało przeprowadzone

Rozpoczęcie badania1-10-2003
Zakończenie badania1-4-2004

Kontrola zrealizowanych wywiadów pod względem poprawności ich realizacji przez koordynatora


Pozostałe informacje na temat badania

Wzór cytowania danych przekazywanych do archiwum

P. Sztabiński, Zdrowie, nierówności, dezintegracja społeczna (Mieszkańcy Warszawy 2003), IFiS PAN, Warszawa 2003.

Dystrybucja danych

Ograniczenia dystrybucji zbioru

Brak ograniczeń

[ Powrót do strony głównej ] [ Powrót do listy dostępnych zbiorów danych ] [ Wyszukiwanie ] [ Pobieranie zbioru danych ]