ADS
Wspólne przedsięwzięcie
Instytutu Studiów Społecznych UW
i Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

[ Powrót do strony głównej ] [ Powrót do listy dostępnych zbiorów danych ] [ Wyszukiwanie ] [ Pobieranie zbioru danych ]

Opinie i oczekiwania wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności

IDP0096
Opisowy tytuł zbioru danychOpinie i oczekiwania wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności
Pełna nazwa instytucji przekazującej daneInstytut Badań Edukacyjnych
Osoba prowadząca badanieKrzysztof Bulkowski, Michał Federowicz, Dominika Walczak
Osoba/osoby kontaktowe
Język zbioru danychPL
Język dokumentacjiPL
Flagi

Cel w jakim badanie zostało przeprowadzone

Celem badania było poznanie opinii i oczekiwań młodych dorosłych (osiemnastolatków) oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności.

Badanie składało się z dwóch komponentów jakościowych oraz dwóch badań ilościowych. W BIBA udostępniamy komponenty ilościowe: dane z dwóch (niezależnych) badań sondażowych przeprowadzonych techniką CASI obejmujących, odpowiednio, osiemnastolatków oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym. Metodologię badania przedstawiono w raporcie: Bulkowski i in. (2015). Opinie i oczekiwania młodych dorosłych (osiemnastolatków) oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności.


Poruszana problematyka badawcza

rozwój psychoseksualny, wychowanie, edukacja seksualna, rodzice

Jednostka badania

respondent

Dobór próby

Typ zastosowanej w badaniu próby

Dwie dwustopniowe warstwowane próby losowane z PESEL.

Próba zastosowana w komponencie „młodzi dorośli” jest dwustopniową reprezentatywną losową próbą osób urodzonych pomiędzy 1 listopada 1995 roku a 31 października 1996 roku (w momencie rozpoczęcia badania mających ukończone 18 lat) dobieraną z operatu PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Liczebność dobranej próby wynosiła 2400 osób.

Próba zastosowana w komponencie „rodzice dzieci w wieku 6-17 lat” jest dwustopniową reprezentatywną losową próbą osób urodzonych w latach 1997-2008 dobieraną z operatu PESEL. Liczebność dobranej próby wynosiła 4800 osób.

Dobór jednostek terytorialnych

Procedura doboru jednostek terytorialnych w obu komponentach była jednakowa, lecz samo losowanie odbywało się niezależnie dla każdego

z komponentów. Każda z wyróżnionych jednostek terytorialnych należała do jednej z czterech kategorii: gminy miejskie, gminy wiejskie, obszary wiejskie w gminach miejsko-wiejskich oraz obszary miejskie w gminach miejsko-wiejskich. Wszystkie polskie gminy zostały sklasyfikowane w 18 warstwach wyróżnionych ze względu na:

A. kategorię miejscowości:

• wieś

• miasto do 100 tys. mieszkańców

• miasto powyżej 100 tys. mieszkańców

B. makroregiony według Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) – poziom 1:

• region centralny

• region południowy

• region wschodni

• region północno-zachodni

• region południowo-zachodni

• region północny.

Wielkości poszczególnych warstw populacji młodych dorosłych zostały określone na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego o liczbie mieszkańców w wieku 18 lat, a wielkości populacji dzieci w wieku 6-17 lat na podstawie danych o liczbie mieszkańców w tymże wieku. Dla obu komponentów wylosowano niezależnie po 600 gmin w sposób zwrotny. W komponencie „młodzi dorośli” gminy były losowane z prawdopodobieństwami proporcjonalnymi do liczby mieszkańców w wieku 18 lat, a w komponencie „rodzice dzieci w wieku 6-17 lat” gminy losowane były z prawdopodobieństwami proporcjonalnymi do liczby mieszkańców w wieku 6-17 lat.

Dobór mieszkańców jednostek terytorialnych

W komponencie „młodzi dorośli” w każdej z sześciuset wylosowanych jednostek terytorialnych na podstawie operatu PESEL przeprowadzone zostało w sposób prosty, bezzwrotny, z jednakowymi prawdopodobieństwami losowanie 4 mieszkańców urodzonych pomiędzy 1 listopada 1995 roku a 31 października 1996 roku, (w momencie rozpoczęcia badania mających ukończone 18 lat). Liczebność dobranej próby w komponencie „młodzi dorośli” wynosiła 2400.

W komponencie „rodzice dzieci w wieku 6-17 lat” w każdej z sześciuset wylosowanych jednostek terytorialnych na podstawie operatu PESEL przeprowadzone zostało w sposób prosty, bezzwrotny, z jednakowymi prawdopodobieństwami losowanie 8 mieszkańców urodzonych pomiędzy 1 stycznia 1997 roku a 31 grudnia 2008 roku. W tym komponencie zastosowano dodatkowe, niezależne od innych założeń, kryterium losowania. Polegało ono na zachowaniu równolicznych warstw wyróżnionych ze względu na rok urodzenia dziecka. W każdej z warstw znalazło się 400 osób. Liczebność wylosowanej próby w komponencie „rodzice dzieci w wieku 6-17 lat” wynosiła 4800.


Obszar geograficzny, na którym zrealizowano badanie

Polska
Dolna granica wieku osób badanych
Górna granica wieku osób badanychbrak

Metoda zbierania danych

inna
CASI (Computer Assisted Self Interview)

Liczebność próby założonej i zrealizowanej

Komponent „młodzi dorośli”
Próba założona: 2400
Próba zrealizowana: 2013
Komponent „rodzice dzieci w wieku 6-17 lat”
Próba założona: 4800
Próba zrealizowana: 2526

Zastępowanie respondentów

niedozwolone

Waga poststratyfikacyjna

zbiór zawiera wagę poststratyfikacyjną

Czynniki brane pod uwagę przy konstrukcji wagi poststratyfikacyjnej

Opis sposobu konstrukcji wagi

W obu zbiorach znajduje się zmienna 'waga', która jest wagą analityczną, uwzględniającą prawdopodobieństwa wylosowania jednostek wynikające ze schematu losowania oraz różnice w poziomie realizacji badania w poszczególnych warstwach.

Pełny opis sposobu doboru próby

brak informacji

Faza terenowa realizacji badania

Daty, w jakich badanie zostało przeprowadzone

Rozpoczęcie badania--2015
Zakończenie badania--2015

Inny termin

Komponent „młodzi dorośli”
od: 23.02.2015
do: 13.03.2015
Komponent „rodzice dzieci w wieku 6-17 lat”
od: 23.01.2015
do: 10.03.2015

Kontrola zrealizowanych wywiadów pod względem poprawności ich realizacji przez koordynatora


Pozostałe informacje na temat badania

Wzór cytowania danych przekazywanych do archiwum

Instytut Badań Edukacyjnych, “Opinie i oczekiwania wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności, Warszawa 2015.

Ogólnodostępne publikacje odwołujące się do danych przekazywanych do archiwum

http://produkty.ibe.edu.pl/docs/raporty/IBE-raport-EKD-2.pdf

Dystrybucja danych

Ograniczenia dystrybucji zbioru

Brak ograniczeń

[ Powrót do strony głównej ] [ Powrót do listy dostępnych zbiorów danych ] [ Wyszukiwanie ] [ Pobieranie zbioru danych ]