ADS

English
Strona główna
Logowanie
Wylogowanie
Rejestracja


WPROWADZENIE

Korzyści archiwizacji danych
Podręcznik archiwizacji danych społecznych
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)


ORGANIZACJA

Cele i założenia ADS
Zespół ADS
Instytucje członkowskie
Zasady współpracy instytucjonalnej z ADS


DOSTĘPNE DANE

Lista dostępnych zbiorów
Wyszukiwanie


DEPONOWANIE DANYCH W ADS

Jak deponować dane
Formularz rejestracyjny
Formularz deponowania:


ODNOŚNIKI

Inne archiwa
Nauki społeczne
Oprogramowanie


Wspólne przedsięwzięcie
Instytutu Studiów Społecznych UW i Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
Użytkownik:
niezalogowany

Informacja bieżąca
2.03.2009 wizyta w ADS Prezydenta CESSDA (Council of European Social Science Data Archives) Kevina Schürera (UK Data Archive) oraz Brigitte Hausstein (GESIS, Niemcy)
16-17.07.2008 uczestnictwo przedstawiciela ADS w seminarium “Extending the CESSDA Research Infrastructure: Potentials and Possibilities” w ramach programu CESSDA PPP (Council of European Social Science Data Archives, Preparatory Phase Project). Bukareszt, Rumunia
22.02.2008 uczestnictwo przedstawiciela ADS w pracach zespołu przygotowującego planowane poszerzenie CESSDA (Council of European Social Science Data Archives). Budapeszt, Węgry
17.05.2007 Prezentacja ADS socjologom z Republiki Słowacji, Comenius University in Bratislava, Słowacja
styczeń 2006 Prezentacja ADS przedstawicielom Archiwów Europy środkowo-wschodniej, WISDOM, Wiedeń-Austria
czerwiec 2005 "Polskie Archiwum Danych Społecznych i Polski Generalny Sondaż Społeczny" - wykład gościnny dla pracowników i studentów Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
Ostatnio zdeponowane:
25.05.2016 Zdrowie, nierówności, dezintegracja społeczna (Mieszkańcy Warszawy 2003), IFiS PAN.
13.05.2016 East European Parliamentarian and Candidate Data (EAST PaC) 1985 - 2014, IFiS PAN.
12.03.2014 Zoom na Uniwersytety Trzeciego Wieku; Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
17.01.2014 Struktura społeczna w Polsce: POLPAN 2008; Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, IFiS PAN.
23.09.2013 Polskie Generalne Sondaże Społeczne 1992-2010 (ISS UW)
29.01.2013 Polskie Generalne Studium Wyborcze (PGSW) 2011, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
22.01.2013 International Social Survey Programme 2007 (Social Inequality IV), 2008 (Religion III) i 2009 (Leisure Time and Sports).
21.07.2011 Aktualne Problemy i Wydarzenia (CBOS) 2008
24.05.2011 „Solidarność” – doświadczenie i pamięć, (CBOS i ECS) 2010.

Archiwizacja danych pochodzących z badań nie jest pomysłem nowym. Potrzebę istnienia tego typu instytucji badacze uświadamiali sobie od dawna. Z przekazywaniem a następnie udostępnianiem zainteresowanym zbiorów danych związane są takie korzyści jak choćby realizacja postulatu otwartości warsztatu badawczego, co niewątpliwie przyczynia się do wypracowania i standaryzacji stosowanych procedur badawczych czy wzbogacenia zasobu wiedzy w dziedzinie metodologii badań społecznych.

Zbieranie a następnie udostępnianie danych za pośrednictwem jednej instytucji otwiera drogę do upowszechniania standardów konstrukcji narzędzi pomiarowych, w tym także wskaĄników służących do pomiaru zjawisk społecznych. Pozwala na ich intersubiektywną kontrolę i dostarcza nie tylko gotowe wzorce ale również inspiruje do własnych poszukiwań na bazie zastanych już projektów badawczych.

Zbieranie w jednym miejscu informacji na temat projektów już zrealizowanych lub pozostających w trakcie realizacji umożliwia wreszcie pozyskanie informacji i Ąródeł danych dla przeprowadzania własnych analiz z wykorzystaniem danych zastanych i bazując na projektach zrealizowanych przez innych. Jest to o tyle istotne, że często może pozwolić z jednej strony na uniknięcie powtarzania badań a z drugiej na ich wzbogacenie.

Gromadzenie danych i ich upowszechnianie poprzez redystrybucję jest wreszcie znakomitym materiałem pomocniczym, wykorzystywanym do celów dydaktyki. Różnorodność tematyki badawczej, koncepcji metodologicznych czy wreszcie osiągniętych rezultatów badania, z jaką można się zetknąć korzystając z zasobów zgromadzonych w Archiwum, jest niewątpliwie wartościowym materiałem służącym upowszechnianiu wiedzy na temat nauk społecznych zarówno dla osób zaawansowanych, jak i dla tych, którzy dopiero wkraczają w świat badań społecznych.

Często jest też tak, że badacze ograniczają stawiane przez siebie hipotezy do celów, jakie stawiali sobie projektując swoje badanie. Zastosowania gotowych już zbiorów danych mogą tymczasem znacznie wykraczać poza cele, jakie badaniu stawiano podczas tworzenia jego projektu. Udostępnienie danych osobom niezwiązanym pośrednio czy bezpośrednio z danym projektem otwiera drogę do nowych odkryć i weryfikacji hipotez innych niż pierwotnie stawiane za cel badania. Badacze powinni więc liczyć się z taką właśnie możliwością wykorzystania ich danych. Jednocześnie prowadzi to do wzbogacenia zasobu informacji na temat zjawisk społecznych a zatem poszerza wiedzę na temat życia społecznego, co jest przecież pierwotnym i podstawowym celem każdego badania.

Oddając do Państwa dyspozycji Archiwum Danych Społecznych mamy nadzieję na przyczynienie się wspólnymi siłami do realizacji tych postulatów, zdając sobie sprawę jednocześnie, że powodzenie tego przedsięwzięcia zależy w równym stopniu od pracy osób odpowiedzialnych za organizację i funkcjonowanie Archiwum jak i samych badaczy, którzy deponując dane winni dbać o ich jakość i zgodność z międzynarodowymi standardami przygotowania i obróbki techniczno-metodologicznej zbiorów i dokumentacji.

Wymogi stawiane deponowanym w Archiwum zbiorom a także standardowe procedury ich przygotowania opisane zostały w "Podręczniku archiwizacji danych społecznych".

Wycinek społeczny :)


^ do góry ^